Mērķis un uzdevumi

 Jaunpils vidusskolas 2023./2024. mācību gada mācību un audzināšanas darba uzdevumi

Jaunpils vidusskolas darba prioritātes:

  • Nodrošināt regulāru, monitorētu skolas kolektīva darbu katra skolēna izaugsmei un labbūtībai.
  • Veidot sistēmu jēgpilnai IKT lietošanai mācību procesā, komunikācijā un datu uzkrāšanā.

Metodiskā darba uzdevumi:

  • Veicināt mērķtiecīgu pedagogu sadarbību izglītības pakāpju ietvaros un starpdisciplināri.
  • Attīstīt mācīšanās stratēģiju lietošanu un pašvadītas mācīšanās prasmes.

Audzināšanas darba mērķis:

  • Pilnveidot skolēnu vērtību sistēmu atbilstoši jaunajam mācību saturam, motivējot skolēnus pašizglītībai un pašattīstībai, paaugstinot atbildību par mācību sasniegumiem, savu spēju, talantu un sociālo prasmju izkopšanu, savas karjeras izaugsmi un dzīves drošību.

 Audzināšanas darba uzdevumi:

  • Veicināt skolēnu izpratni, atbildību un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un tiesībām un atbalstīt viņu pilsonisko līdzdalību izglītības iestādes un novada dzīvē.
  • Rosināt skolēnus iesaistīties dažādos izglītojošos un kultūras pasākumos un konkursos sevis vispusīgai attīstīšanai un jaunas pieredzes gūšanai.
  • Mudināt skolēnus rūpēties par skolas vides uzturēšanu tīrībā un kārtībā.

Jaunpils vidusskolas 2023./2024. mācību gada mācību un audzināšanas darba uzdevumi izvirzīti pedagoģiskās padomes sēdē 30.08.2023.

Ēdienkarte

Fill up your health with colorful fruits and vegetables

Skolas autobuss

autobuss

Parlaments

parlaments 001

Skolas padome

skolas padome 001

LVA Tukuma novads COA

pieejamiba 2

ministrija balta

Jaunpils vidusskola

Tukuma novada pašvaldība, Jaunpils vidusskola

Reğ.Nr. 90000050975
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Faktiskā adrese: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Banka: AS “SWEDBANK”,
Norēķinu konta Nr. LV17 HABA 0001402040731