Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001

 Projekta mērķis  - nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Jaunpils vidusskolā izstrādāts individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāns, kas tiks realizēts pieejamā finansējuma ietvaros no 2017. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. maijam.


Aktivitātes:


Pedagoga palīgs 5. - 9.klašu skolēniem.
Robotikas pulciņš 1. - 4.klašu skolēniem.
Nodarbību cikls "Jauno zinātnieku skola" 4. - 5.klašu grupai un 6. - 8. klašu grupai.
Pedagogu profesionālās pilnveides nodarbības.

Pedagoga palīgs:

Praktisks atbalsts individuālajā plānā noteikto pasākumu izpildes koordinēšanā un plānošanā, kā arī individuālas konsultācijas mācību atbalstam pēc stundām 5.-9.klašu skolēniem, kuriem noteikts Individuālais plāns mācību satura apguvei - skolēniem, kuriem noteikti mācīšanās traucējumi, atbalsta pasākumi, konstatētas mācīšanās grūtības, kuri pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu. Pedagoga palīgs saņem norādes no priekšmetu pedagogiem un klašu audzinātājiem par nepieciešamo atbalstu katram skolēnam (piem. izstrādāt dienas režīmu, izstrādāt konsultāciju apmeklējuma plānu nedēļai, pārrunāt mājās veicamos darbus, izpildīt uzdoto) un veic paskaidrojošas, koordinējošas un kontroles funkcijas pēc mācību stundām.
Ar 1. septembri Jaunpils vidusskolā tiek nodrošināts pedagogs, kurš palīdz skolēniem ar atbalsta pasākumiem (ir Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums vai psihologa atzinums par atbalsta nepieciešamību)  organizēt, plānot un apmeklēt nepieciešamās konsultācijas. Šo darbu veic skolotāja Anita Marčinkus.  Skolotāja tiekas ar skolēniem otrdienu, trešdienu, ceturtdienu un piektdienu pēcpusdienās 103 kabinetā.
Vairāku gadu pieredze rāda, ka daļa skolēnu konsultācijas neapmeklē. Tas būtiski ierobežo iespējas sniegt skolēnam individuālu palīdzību. Lai problēmu risinātu – šogad kopīgi izmēģināsim jaunu darba formu.
Skolēnam, kuram noteikti atbalsta pasākumi,   ir  pienākums:
•    Regulāri (no otrdienas līdz piektdienai) tikties ar skolotāju A. Marčinkus 103. kabinetā – plānot konsultāciju un citu ārpusstundu pasākumu  individuālo  grafiku, pārrunāt paveikto, sekmes, grūtības un taml.
•    Apmeklēt konsultācijas tajos mācību priekšmetos, kur tas nepieciešams (to nosaka pedagogs, bet var apmeklēt arī tad, ja pats vēlas).
•    Lūgt mācību priekšmeta skolotājam skolēna plānotājā veikt ierakstu par konsultācijas apmeklējumu un atrādīt to mājās – vecākiem.


Pedagoga palīga pienākumi:


•    Palīdzēt skolēnam plānot konsultāciju apmeklējumu, kontrolēt to.
•    Konstatējot, ka skolēns konsultāciju nav apmeklējis – informēt vecākus Mykoob
•    Apkopot informāciju no mācību priekšmetu skolotājiem par konsultāciju apmeklējuma nepieciešamību.
Šī darba forma neaizstāj  sadarbību ar klases audzinātāju, neierobežo  bērna iespējas apmeklēt interešu izglītības pulciņus. Tā ir palīdzība  bērnam  - atgādinājumi, uzmundrinājumi, laika plānošana.

Robotikas pulciņš

Jauna interešu izglītības pulciņa piedāvājums 1. - 4. klašu skolēniem, kurus interesē  tehnoloģijas, lai veicinātu interesi un izpratni par inženierzinātnēm un eksaktajiem priekšmetiem.
Interešu izglītībā novadā  līdz šim nav piedāvāti tehniskie pulciņi. Nav arī materiālais nodrošinājums šādam pulciņam. Nodarbībās tiks veicināta skolēnu izpratne un interese par fiziku, matemātiku un programmēšanu.
Ir noslēgts sadarbības līgums ar AFA ROBOT mācību centru par četrpadsmit 1.-4.klašu skolēnu apmācību.  Pirmā nodarbība notiks 12. oktobrī no plkst 14.20 līdz 15.50. Turpmāk nodarbības plānotas katra mēneša otrajā ceturtdienā. Grupa  komplektēta balstoties uz vecāku iesniegumiem.

Nodarbību cikls "Jauno zinātnieku skola"

STEM un vides priekšmetu pedagogi Ineta Miķelsone un Daina Mežraupa veido integrētas interaktīvas nodarbības, veicinot interesi par eksaktajām zinātnēm. Skolēni reizi mēnesī darbosies dabaszinību kabinetu laboratorijās. Darbs plānots divās vecuma grupās – 4.-5.klašu skolēni un 6.-8.klašu skolēni.
Pieteikšanās uz nodarbībām pie skolotājām. Grupa  komplektēta balstoties uz vecāku iesniegumiem.

Pedagogu profesionālās pilnveides nodarbības.
Darbs ar izglītojamiem ar uzvedības traucējumiem klasē
Darbs ar izglītojamiem ar disleksiju, diskalkuliju un disgrāfiju
Izglītojamo kompetenču attīstība, izmantojot IKT rīkus ar integrētu mācību saturu
Mācību procesa vadība darbā ar izglītojamiem ar dažādām kompetencēm.

Robotikas nodarbības

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "26534736909" not found (invalid ID)"

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "37592884584" not found (invalid ID)"

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "26534736329" not found (invalid ID)"